umowy o roboty budowlane

Odwołanie i skarga na decyzje administracyjne

Istota administracyjnego postępowania odwoławczego polega na ponownym rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej, która była przedmiotem rozstrzygnięcia organu I instancji, a nie jedynie na kontroli zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu w stosunku do decyzji organu I instancji.

Jeśli się nie zgadzamy z decyzją wydaną przez organ administracji przysługuje nam możliwości odwołania się od tej decyzji, jak również możliwość zaskarżenia decyzji .

Odwołanie jest podstawowym środkiem zaskarżenia przysługującym osobie niezgadzającej się z decyzją organu administracyjnego, odwołanie rozpatrywane jest przez organ II instancji. Odwołanie wnosi się  (samemu bądź z pomocą radcy prawnego) do właściwego organu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w odpowiednim terminie.

Kodeks postępowania administracyjnego nie zakłada by treść odwołania musiała spełniać szczególne wymogi formalne. Jest ono bowiem podaniem więc, powinno zatem zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adresu jej zamieszkania, żądanie oraz podpis wnoszącego. Przepisy szczególne mogą nakładać na składającego odwołanie inne, dodatkowe wymagania. W przypadku jeżeli odwołanie zawiera braki formalne, organ powinien wezwać do ich usunięcia w terminie 7 dni oraz pouczyć o tym, że pozostawi odwołanie bez rozpoznania w przypadku jeżeli odwołujący się nie uzupełni braków. Jeżeli w odwołaniu nie został podany adres wnoszącego a organ nie będzie go mógł ustalić w inny sposób, wtedy od razu pozostawi odwołanie bez rozpoznania.

Niedopuszczalność odwołania

Niedopuszczalność wniesienia odwołania jest stwierdzana przez organ wyższej instancji w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Dzieje się tak gdy uchybiono terminowi do złożenia odwołania, jednostka wnosząca odwołanie nie jest podmiotem legitymowanym, zachodzi brak przedmiotu zaskarżenia (zaskarżony akt nie istnieje), wyczerpano przysługujące środki odwoławcze lub możliwość odwołania została wyłączona przez ustawę. Nie jest możliwe, aby postanowienie o niedopuszczalności odwołania zostało wydane na podstawie oceny samych zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Skargę na decyzje administracyjną wnosi się odpowiednio do sądu administracyjnego pod warunkiem, iż wydana decyzja administracyjna jest decyzją ostateczną tzn. nie przysługuje od niej już zwykły środek odwoławczy w postaci odwołania. Skargę wnosimy do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Właściwym miejscowo jest sąd na którego obszarze właściwości zlokalizowana jest siedziba organu administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.