doradztwo przed organami administracji publicznej

Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

Procedura administracyjna uregulowana została w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego, regulując tryb postępowania organów administracji publicznej.
W Kodeksie Postępowania Administracyjnego uregulowane zostały cztery rodzaje postępowań:

 • ogólne, którego przedmiotem jest indywidualna sprawa rozstrzygana decyzją administracyjną;
 • w sprawach sporów o właściwość, którego przedmiotem jest rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych między organami administracji rządowej;
 • w sprawach skarg i wniosków, którego celem jest właściwe rozpoznanie skarg obywateli na organy administracyjne lub pracowników tam zatrudnionych;
 • w sprawach wydawania zaświadczeń, które reguluje tryb i sposób wydawania wszelkich zaświadczeń.

Przedmiotem postępowania administracyjnego są również postępowania szczególne dotyczące spraw podatków oraz wszelkich należności z z nimi zrównanych oraz postępowania w sprawach ubezpieczeń społecznych uregulowanych w ordynacji podatkowej.

Wykonywanie orzeczeń jest uregulowane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Określa ono środki przymusu stosowane przez organy administracji rządowej i organy gminy w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, a także sposób zabezpieczenia wykonania tych obowiązków. Egzekucja administracyjna obejmuje obowiązki wynikające m.in. z:

 • podatków;
 • opłat i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych;
 • grzywien i kar pieniężnych.

Postępowanie sądowoadministracyjne i administracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne toczy się przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu kontroli administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

 • decyzje administracyjne;
 • postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
 • postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
 • inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z prawa;
 • bezczynność organów w powyższych przypadkach;
 • akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
 • akty jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach administracji publicznej;
 • akty nadzoru nad działalnością organów samorządowych.

Postępowanie administracyjne składa się z:

 • postępowania egzekucyjnego;
 • postępowania sądowoadministracyjnego.