ODROCZENIE WYKONANIA KARY

Zatrzymanie przez organy śledcze

Zatrzymanie osoby podejrzanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może trwać dłużej niż 72 godziny.

Zatrzymanie musi zakończyć się zwolnieniem osoby zatrzymanej jeśli nie zostanie ona w czasie 48 godzin pozostawiona do dyspozycji sądu wraz z  wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Zwolnienie może też nastąpić na polecenie sądu lub prokuratora w każdym czasie od chwili zatrzymania.

W czasie zatrzymania zatrzymanemu przysługuje prawo do kontaktu z adwokatem a nawet  prawo do bezpośredniej rozmowy z adwokatem. Czasami organ który dokonał zatrzymania może zastrzec że będzie obecny przy bezpośredniej rozmowie zatrzymanego z adwokatem. Dzieje się tak tylko w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.

Zatrzymanie według prawa

Zatrzymany ma prawo zażądać aby o jego zatrzymaniu została poinformowana osoba przez niego wskazana, pracodawca czy szkoła. Środkiem zaskarżenia jaki przysługuje zatrzymanemu to zażalenie składane do sądu w którym zatrzymany ma prawo żądać zbadania słuszności , legalności i prawidłowości zatrzymania i czasowego pozbawienia go wolności.  Zatrzymanemu przysługuje też prawo do złożenia zażalenia do prokuratora w którym może wskazać na nieprawidłowości w jego zatrzymaniu lub złe warunki w których był przetrzymywany.

W sytuacji gdy sąd dojcie do przekonania i ustali, że zatrzymanie było niesłuszne zatrzymanemu przysługuje prawo do wystąpienia o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Adwokat Prawo Karne  Dąbrowa Górnicza Adwokat Andrzej Kolczyk