ODROCZENIE WYKONANIA KARY

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wyrok bezwzględnej kary pozbawienia wolności powoduje konieczność jej odbycia. Ostatecznie Sąd zarządza wykonanie tej kary a skazany jeśli przebywa na wolności otrzymuje wezwanie do stawiennictwa na określony dzień w zakładzie karnym. Wyrok wydany w sprawie, nakaz przyjęcia skazanego i dokumentacja wykonawcza przesyłana jest do właściwego zakładu karnego.

Odroczenie wykonania kary

Czas w tej sytuacji jest istotny i nie można go marnować. Wysyłana w tej sprawie korespondencja powinna zostać odebrana przez skazanego. Nie odbieranie korespondencji niczego nie zmieni. Skazany musi się spieszyć i złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary. Odroczenie wykonania kary jest możliwe tylko wtedy gdy skazany nie rozpoczął jej wykonywania. Nie wolno dopuścić do takiej sytuacji gdy zostanie złożony wniosek o odroczenie kary a skazany na skutek doprowadzenia został przyjęty do zakładu karnego. Sąd potraktuje w takim przypadku wniosek skazanego jak wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary a to już nie to samo.

Kilkukrotne odroczenie

Odroczenie może być udzielone kilkukrotnie. Łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku. Nie można skorzystać z dobrodziejstwa odroczenia wykonania kary gdy mamy do czynienia ze skazaniem za przestępstwa :

  • z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia,
  • za gwałt,
  • w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych,
  • w warunkach recydywy.

Wniosek o odroczenie wykonania kary rozpoznaje Sąd który wydał wyrok skazujący.

Wniosek musi zostać opłacony w wysokości 80 zł i spełniać wymogi pisma procesowego w czym pomoże kancelaria prawna.

Sąd w postanowieniu odraczającym wykonanie kary może nałożyć na skazanego dodatkowe obowiązki jak np. może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wsk.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może być fakultatywne i obowiązkowe.

Zgodnie z art. 151 k.k.w. Sąd może odroczyć wykonanie kary:

  • jeżeli wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki
  • jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach przekracza określoną pojemność.

Szczególne zasady dotyczą kobiet ciężarnych i samotnie wychowujących dzieci.

Uzasadnienie wniosku o odroczenie

Uzasadnienie przedmiotowego wniosku jest kluczowe oraz załączona dokumentacja którą należy starannie przygotować. Każdy przypadek podlega indywidualnej analizie i potrzebie znalezienia właściwego rozwiązania. Ustalenie sytuacji powodującej tzw. „ciężki skutek” w myśl art. 151 k.k.w. jest konieczne. Taką sytuacją dla przykładu może być konieczność zapewnienia opieki innym członkom rodziny (z uwagi na wiek, kalectwo),choroba skazanego czy konieczność uregulowania ważnych spraw lub inne wydarzenia losowe.

Wiadomym jest, i sądy też tak przyjmują, że odbywanie kary pozbawienia wolności zawsze wywołuje ujemne konsekwencje dla rodziny skazanego i jego samego. Konsekwencje izolacji więziennej są oczywiste i chcąc uniknąć niedogodności tej sytuacji należy skorzystać z wniosku o odroczenie wykonania kary.

Prawo karne Dąbrowa górnicza  Adwokat Andrzej Kolczyk