DOZÓR POLICYJNY

Dozór policyjny – sprawy karne adwokat Andrzej Kolczyk

Dozór policyjny – wolnościowy środek zapobiegawczy który, może być zastosowany wobec podejrzanego lub oskarżonego przez prokuratora lub sąd. Środek może polegać na obowiązku okresowego w określonych dniach i godzinach zgłaszania się do określonego organu dozorującego, informowaniu o zmianach pobytu, zakazie opuszczania określonego obszaru albo innych obowiązkach zmierzających do  ograniczenia swobody.

Dozór policyjny to nie izolacyjny środek którego, celem jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego przez ograniczenie swobody, polegające na systematycznym kontrolowaniu i pozostawieniu podejrzanego lub oskarżonego do dyspozycji sądu lub prokuratury.

Dozór może polegać nie tylko na zgłaszaniu się w określonych odstępach czasu na posterunek policji ale też może polegać wykonywaniu innych obowiązków jak na przykład nie opuszczaniu miejsca zamieszkania, nie kontaktowaniu się z pokrzywdzonym itd…. gdy chodzi o przestępstwa znęcania.

Osoba wobec której, ustalono postanowieniem prokuratora lub sądu dozór policji jest zobowiązana do postępowania wynikającego z tego postanowienia. Wywiązywanie się z tego obowiązku daje dowód tego że, osoba wobec której ustalono dozór pozostaje do dyspozycji organów procesowych.

Nieprzestrzegany dozór policyjny

W sytuacji nieprzestrzegania postanowienia organ dozorujący zawiadamia o tym sąd lub prokuratora który wydał postanowienie a wtedy może dojść do zaostrzenia kierunku działania organów procesowych wobec takiej osoby w tym nawet może dość do zastosowania tymczasowego aresztowania.
Są jednak sytuacje takie które, uniemożliwiają wywiązanie się z dozoru w sposób niezawiniony, jak zdarzenia losowe takie jak wypadek, choroba czy inne. Sytuacje te podlegają usprawiedliwieniu.

Gdyby jednak Sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nie wolno pozostawać biernym tylko konieczne jest złożenie zażalenia.

Ważne jest aby pamiętać, że jeśli w sprawie wydano postanowienie o poręczeniu majątkowym, w sytuacji jednokrotnego lub wielokrotnego nie przestrzegania postanowienia o dozorze poręczenie może ulec przepadkowi.

Obrońca w sprawach karnych, adwokat – sprawy karne Dąbrowa Górnicza

adwokat  Andrzej Kolczyk