TYMCZASOWY ARESZT

Tymczasowy areszt

Innym celem funkcji ochronnej jest tymczasowy areszt, który ma na celu zapobiegnięcie popełnienia przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa.

Tymczasowy areszt według K.P.K

Zastosowanie tymczasowego aresztowania wymaga zaistnienia podstawy ogólnej, wynikającej z art. 249 § 1 k.p.k. i przynajmniej jednej z podstaw szczególnych (w art. 258 k.p.k.), które muszą wystąpić łącznie,

Okoliczności popełnionego czynu dają podstawę sądzić o wysokim prawdopodobieństwie winy oskarżonego i wtedy sąd może zastosować środek zapobiegawczy.

Policja w ciągu 48 godzin od zatrzymania zbiera dowody i ewentualnie składa wniosek o zastosowaniu tymczasowego aresztowania

W tym samym czasie prokurator po otrzymaniu wniosku o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania powinien osobiście przesłuchać podejrzanego (najlepiej w obecności dobrego adwokata) i wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyśpieszonym albo jeśli dojdzie do przekonania że nie zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania powinien zarządzić jego zwolnienie. Jeśli prokurator złoży do Sadu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania prokurator zarządza też doprowadzenie tymczasowo aresztowanego do sądu. Oddanie tymczasowo aresztowanego do dyspozycji sądu rozpoczyna kolejny termin- 24 godzin. Sąd zapoznaje się ze sprawą i złożonym wnioskiem, przesłuchuje zatrzymanego i przed upływem 24-godzin wydaje postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu lub jeśli warunki sprawy na to pozwalają inny środek zapobiegawczy albo zarządza zwolnienie osoby wobec której rozpoczęto tą procedurę.

Prawo karne-sprawy karne adw. Andrzej Kolczyk

adwokat Dąbrowa Górnicza