Zakładanie i likwidacja spółek

Zakładanie i likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń

Likwidacja spółki to zespół czynności prawnych, księgowych, podatkowych i zarządczych, których zakres jest uzależniony od wielkości likwidowanej spółki i zakresu czynności, które przeprowadziła. Zwykle proces polega na wykonaniu kilku względnie standardowych czynności prawnych, lecz znaczna część pracy dotyczy księgowości oraz zarządczej czy projektowej części likwidacji. Trzeba przejąć księgowość, zakończyć wszystkie istniejące relacje biznesowe, złożyć odpowiednie deklaracje podatkowe, prowadzić komunikację w sprawie zakończenia działalności z bankiem i organami administracji państwowej, takimi jak urząd skarbowy oraz Krajowy Rejestr Przedsiębiorców. Zakładając, że spółka była również pracodawcą – należy uporać się również z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy oraz firmą zapewniającą ubezpieczenie zdrowotne.

Jak zlikwidować stowarzyszenie?

Cechą charakteryzującą stowarzyszenie to jest jego dobrowolność i samorządny charakter organizacji. Oznacza to, że członkowie, którzy je tworzą mogą również podjąć decyzję o likwidacji stowarzyszenia – samorozwiązaniu stowarzyszenia. Decyzja taka jest bardzo ważna z punktu widzenia stabilności stowarzyszenia i w związku z tym musi być zastrzeżona dla najważniejszej władzy stowarzyszenia – walnego zebrania członków. Statut powinien określać, jaką liczbą głosów walne zebranie podejmuje taką uchwałę. Zazwyczaj jest to podobne rozwiązanie, jak w przypadku zmian statutu.
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny.

Likwidacja fundacji

W ustawie o fundacjach przewidziane są dwa powody, z jakich może zostać zlikwidowana fundacja.
Są to:

  • osiągnięcie celu, dla którego została ustanowiona fundacja
  • wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji.

W praktyce fundacje raczej są likwidowane z tego drugiego powodu, ponieważ cele fundacji są zazwyczaj tak szeroko i ogólnie formułowane, że trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy ten cel zostanie całkowicie osiągnięty i stanie się to przyczyną likwidacji. W statucie fundacji warto zapisać informację o tym kto podejmuje decyzję o likwidacji fundacji, z wyżej wymienionych powodów, a także kto będzie likwidatorem. Najczęściej, jeśli są powołane dwa organy rada i zarząd ta decyzja, tak samo jak zmiana statutu, jest zastrzeżona dla kompetencji rady. Poza tym w statucie można zaznaczyć na co może zostać przekazany pozostały po likwidacji majątek fundacji. Ogólnie zasada jest taka, że majątek jest przekazywany na rzecz innej organizacji o podobnych celach statutowych. Pamiętajmy, że fundacja nie jest własnością fundatora w związku z tym majątek pozostały po likwidacji nie może do niego wrócić.