Kompleksowe doradztwo

Kompleksowe doradztwo

Spółka prawa handlowego to spółka osobowa bądź kapitałowa, której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie reguluje  Kodeks spółek handlowych. Ponadto w sprawach nieuregulowanych w powyższej ustawie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spółka prawa handlowego

Kancelarie Adwokackie Kolczyk zapewniają kompleksowe doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw – w tym spółek handlowych – oraz bieżącego funkcjonowania spółek prawa handlowego, tak, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz zmniejszyć związane z nią ryzyko.
Bezpiecznie przeprowadzamy Klienta przez trudności procesu inwestycyjnego oraz doradzamy w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorców, w szczególności poprzedzających dokonanie przekształceń organizacyjno-prawnych.
Adwokaci doradzą również wybór właściwej formy prowadzenia działalności.
Ponadto Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie opinii prawnych.

Kodeks Cywilny przewiduje możliwość założenia różnego rodzaju spółek, począwszy od spółki cywilnej, a kończąc na spółkach prawa handlowego. Spółka to rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest najprostszą formą organizacji działalności gospodarczej, która nie ma osobowości prawnej. Istota spółki polega na wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej przez wspólników.
Istotny jest fakt, iż każdy ze wspólników może wnieść do firmy własny kapitał, pracę na jej rzecz i swoje umiejętności. Domniemywa się, że wkłady własne wspólników są podobnej wartości, a za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. Założenie spółki wymaga zawarcia między wspólnikami umowy, jak również zarejestrowanie działalności gospodarczą w urzędzie miasta/gminy – jednakże musi to zrobić każdy ze wspólników z osobna. Podstawę prawną do utworzenia i funkcjonowania spółki stanowi Kodeks Cywilny z 24 kwietnia 1964 r. oraz Kodeks Spółek Handlowych z 15 września 2000 r.

Spółka jawna

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Podstawę prawną do utworzenia i funkcjonowania spółki jawnej stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
W nazwie firmy konieczne jest ujawnienie chociaż jednego nazwiska współwłaściciela spółki.
Zawarcie spółki następuję poprzez zawarcie umowy między wspólnikami w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności, konieczna jest również rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Odpowiedzialność majątkowa wspólników została ograniczona; wierzyciel ma prawo sięgnąć po mienie jednego ze współwłaścicieli dopiero wówczas, gdy niemożliwa stanie się egzekucja z majątki spółki.

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest specyficzną formą spółki służącą wyłącznie do wykonywania tzn. wolnych zawodów. Współwłaściciele spółki partnerskiej odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu.

Spółka partnerska jest specyficzną formą spółki służącą wyłącznie do wykonywania tzn. wolnych zawodów. Współwłaściciele spółki partnerskiej odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której Kodeks spółek handlowych przyznał podmiotowość prawną. Spółka może zatem nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana. Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jej cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch kategorii wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Przyczyną wyodrębnienia przez ustawodawcę dwóch rodzajów wspólników jest odmienne ukształtowanie ich pozycji prawnej w spółce.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest spółką mająca charakter kapitałowy. Kapitał ten składa się z wkładów założycieli, którzy następnie otrzymują akcję spółki. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, lecz ponoszą ryzyko lokaty kapitału wyłącznie do wysokości ceny nabycia akcji oraz czerpią zyski z tytułu dywidendy albo zyski kapitałowe, które osiągane są po sprzedaży akcji po wyższej cenie niż cena ich zakupu.
Spółkę akcyjną może założyć jedna osoba bądź kilka osób. Jej statut należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Spółka akcyjna, będąc rodzajem spółki kapitałowej, za wszelkie zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Kapitał akcyjny jest dzielony na akcje o równej wartości nominalnej, które zaliczane są do papierów wartościowych. Jego minimalna wartość wynosi 100 000 zł. Akcja stanowi podstawę nabycia praw akcjonariusza, wspólnika. Może mieć ona charakter na okaziciela lub imienny, uprzywilejowany do prawa głosu bądź zwykły, podziału majątku (w razie likwidacji tejże spółki) czy dywidendy. Spółka akcyjna to forma działalności przeznaczona dla prowadzenia średnich bądź dużych przedsiębiorstw. Władzami spółki akcyjnej są: zarząd, zgromadzenie wspólników (zwyczajne lub nadzwyczajne) oraz rada nadzorcza