Przesłanki wydziedziczenia

Wydziedziczenie

Każdy człowiek dysponujący majątkiem i chcący rozporządzić nim może samodzielnie zdecydować o przeznaczeniu tego majątku po śmierci. Może również zdecydować o wydziedziczeniu jeśli dojdzie do przekonania że określona osoba nie zasługuje na dziedziczenie. Wydziedziczenie wymaga właściwej formy co oznacza, że musi zawarte być w testamencie i należy pamiętać, że muszą być podane przyczyny wydziedziczenia. Testament zawierający przyczyny wydziedziczenia nazywa się testamentem negatywnym. Testament może mieć formę aktu notarialnego lub może być napisany własnoręcznie.

Przesłanki wydziedziczenia

Wydziedziczenie powoduje, że osoba której dotyczy zostaje pozbawiona prawa do zachowku.

Wymaga to od spadkodawcy podania konkretnych przyczyn takiej decyzji. Wydziedziczenie powinno posiadać uzasadnienie – jeśli go nie będzie to osoba „wydziedziczona” może skutecznie sama lub korzystając z pomocy radcy prawnego wydziedziczenie podważyć. Jeśli zabieg ten zakończy się powodzeniem to osobie tej będzie przysługiwać uprawnienie do zachowku.

Wydziedziczenie jest możliwe tylko wobec kręgu osób najbliższych spadkodawcy.

Według treści Art. 1008 Kodeksu Cywilnego, spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Wydziedziczenie przesłanki – największy problem

W utartej praktyce zajmując się wydziedziczeniem wskazuję, że największym problemem w takiej sprawie jest ustalenie czy zachowanie określonej osoby było wystarczające, aby pozbawić ją prawa do zachowku – mam na myśli w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego względem spadkodawcy.

Wydziedziczenie okaże się bezskuteczne, jeżeli w rzeczywistości nie istniała przyczyna, która stanowiła podstawę wydziedziczenia. W świetle art. 1008 KC nie ma wątpliwości co do tego, że zachowanie spadkobiercy wydziedziczonego powinno być obiektywnie naganne. Nie wystarcza, by było ono tak spostrzegane jedynie w odczuciu spadkodawcy.

Adwokat Dąbrowa Górnicza- Adwokat Andrzej Kolczyk