ROZWÓD Z WINY MAŁŻONKA

Rozwód z winy małżonka – przyczyny

Rozwód z winy małżonka ustala sąd w postępowaniu sądowym w sprawie o rozwód na wniosek którejkolwiek ze stron tego postępowania. Małżonkowie mogą również zaniechać orzekania o winie zgodnie wyrażając zgodę na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o niej.

Wina małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego w rozwodzie

Sąd ustala winę małżonka na podstawie dowodów dostarczonych do akt sprawy o rozwód. Małżonek może zostać uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego nie tylko gdy dopuszcza się naruszeń obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa unormowanych w przepisach prawa, ale także kiedy narusza zasady współżycia społecznego. Chodzi w szczególności o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, udzielania wzajemnej pomocy, lojalności, zachowania wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny.

W orzecznictwie i literaturze prawniczej zawinionymi przyczynami doprowadzającymi do rozkładu pożycia małżeńskiego są przykładowo wymienione poniżej :

 • alkoholizm,
 • nieróbstwo,
 • odmowa pożycia płciowego,
 • odmowa wzajemnej pomocy,
 • opuszczenie współmałżonka,
 • opuszczenie w chorobie,
 • nieetyczne postępowanie,
 • agresja/przemoc psychiczna i fizyczna,
 • zaniedbywanie małżonka, rodziny,
 • zły stosunek i niewłaściwe zachowania względem rodziny małżonka.

Rozwód o charakterze niezawinionym

Przyczyną o charakterze niezawinionym powodującą rozkład pożycia małżeńskiego stron może być:

 • choroba psychiczna,
 • inna choroba,
 • niedobór seksualny,
 • różnica charakterów i inne

Istnieją przyczyny, które mogą mieć charakter zawiniony lub niezawiniony a ich kwalifikacja uzależniona jest od konkretnego stanu faktycznego i okoliczności w sprawie. Mogą nimi być bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka wobec drugiego małżonka, różnica światopoglądów czy różnica wieku.

Wszystkie powyżej przykładowo zawinione i negatywne zachowania i wszystkie inne nie wymienione negatywne zachowania małżonka trzeba udowodnić. Nie wystarczy słowo.

Każda sprawa jest inna, wymaga analizy i zastanowienia się nad tym co jest możliwe do udowodnienia a co nie. Co jeszcze należy zrobić aby pozyskać niezbędne dowody których jeszcze nie posiadamy. Przede wszystkim należy ocenić sytuację i podjąć decyzję czy zachodzi potrzeba orzekania o winie. Jako adwokat zawsze ustalam do czego i z jakich powodów rozwodzący się małżonek potrzebuje rozwodu z winy drugiego małżonka, kiedy słyszę, że tego oczekuje lub wyjaśniam co może uzyskać w ten sposób się rozwodząc.

Podczas porad prawnych z klientem ustalam czy może kieruje się potrzebą ustalenia na jego rzecz alimentów czy też może wizją przyszłego podziału majątku lub może jeszcze innymi względami np. osobistymi. Wszystkie są ważne.

Adwokat Sylwia Pobideł – Kolczyk -Adwokat Dąbrowa Górnicza