roszczenia w stosunku do towarzystw ubezpieczeniowych

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci osoby bliskiej

Sprawy o odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej są jednymi z najbardziej skomplikowanych, a szczególnie szeroki wachlarz możliwych roszczeń powoduje, iż najlepiej w takich sprawach skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w odszkodowaniach.

Odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej jest świadczeniem, które należy się uprawnionym jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, w szczególności w wymiarze ekonomicznym. Ustalenie jego wysokości powinno być oparte na szczegółowej analizie sytuacji osoby uprawnionej po śmierci poszkodowanego i na jej porównaniu z sytuacją, w jakiej znalazłby się uprawniony, gdyby śmierć osoby bliskiej nie nastąpiła. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej obejmuje niekorzystne zmiany bezpośrednio w sytuacji materialnej najbliższych członków rodziny zmarłego, jak też zmiany w sferze dóbr niematerialnych, które rzutują na ich sytuację materialną. Jeśli negatywne emocje związane z wypadkiem i śmiercią poszkodowanego, takie jak ból, poczucie osamotnienia, krzywdy i zawiedzionych nadziei, wywołały chorobę lub osłabienie aktywności życiowej uprawnionego, to bez szczegółowego dociekania konkretnych zdarzeń lub stopnia ich prawdopodobieństwa przyjmuje się, że pogorszyły one dotychczasową sytuację życiową osoby z najbliższego kręgu rodziny zmarłego.

Osoby uprawione do odszkodowania

Krąg osób uprawnionych do uzyskania stosowanego odszkodowania tożsamy jest z pojęciem osoby najbliższej wedle przepisów o zadośćuczynieniu.
Stosowne odszkodowanie jest roszczeniem samodzielnym, co oznacza, iż jeżeli jest kilka osób uprawnionych do odszkodowania każda z nich ma własne, indywidualne roszczenie z tego tytułu, a wypłata odszkodowania realizowana jest na rzecz każdego z uprawnionych oddzielnie.

Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej jest świadczeniem jednorazowym, którego celem jest złagodzenie cierpień fizycznych oraz psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego.

Pojęcie najbliższej rodziny należy rozumieć bardzo szeroko i nie należy ograniczać się wyłącznie do więzów krwi. Podstawowym kryterium, które przesądza o zasadności przyznania zadośćuczynienia jest faktyczny stopień zażyłości oraz bliskości osobistej i gospodarczej, jaka zachodziła pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólne wychowywanie dzieci, a także negatywny wpływ straty osoby bliskiej na samopoczucie i zdrowie uprawnionego.
Instytucja zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w następstwie śmierci bliskiej osoby funkcjonuje w naszym porządku prawnym od 3 sierpnia 2008r.

Więcej informacji o roszczeniach odszkodowawczych z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia przeczytasz tutaj.