umowa najmu i dzierżawy

Roszczenia odszkodowawcze wobec banków i innych instytucji finansowych

Osoba, która czuje się poszkodowana – oszukana przez jakąkolwiek instytucję finansowa nie powinna poddawać się w dążeniu do odzyskania należnych mu pieniędzy. Bardzo często zdarzają się sytuację, w których banki lub inne instytucje finansowe wprowadzają w błąd przyszłych dłużników poprzez polecenie „korzystnych” ofert. Ostatecznie okazuje się, że  oferty te są  korzystne ale jedynie dla instytucji która jej zaproponowała.

Co raz częściej słyszy się o przypadkach odszkodowań za błąd banku, polegający na wypływie informacji poufnych na zewnątrz. Bank ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która wynikła z ujawnienia tajemnicy bankowej przez osoby oraz instytucje, które były upoważnione przez ustawę do żądania od banku udzielania informacji, które stanowią tajemnicę bankową, np. przez sądy, prokuraturę, policję.

Prawo rozróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności – odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność cywilną. Ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę bankową podlega obu rodzajom odpowiedzialności.

Przepisy kodeksu cywilnego a odszkodowanie

Do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. W zależności od tego, na czym polegało działanie lub zaniechanie banku, odpowiedzialność cywilna banku może być kontraktowa lub deliktowa. Aby było możliwe dochodzenie odpowiedzialności cywilnej – odszkodowania, należy wykazać istnienie łącznie trzech przesłanek: wystąpienie szkody, czyli ubytek w mieniu, zarówno w postaci szkody bezpośredniej – zmniejszenie majątku – jak i z tytułu nieosiągniętych zysków -utracone korzyści, istnienie związku przyczynowego między ujawnieniem i wykorzystaniem informacji stanowiących tajemnicę bankową a powstaniem szkody, winę banku. Przy odpowiedzialności na zasadzie winy należy też wykazać winę sprawcy. Większość prawników uważa, że odpowiedzialność banku oparta jest na zasadzie winy. Część uważa jednak, że odpowiedzialność banku za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową opiera się na zasadzie ryzyka – nie trzeba wykazywać winy – przepisy prawa bankowego są wystarczającą podstawą do orzeczenia odpowiedzialności banku.

Potrzebujesz fachowej pomocy przy roszczeniach o odszkodowanie? Skontaktuj się z naszą kancelarią.