roszczenia odszkodowawcze

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia

Zniszczenie mienia to czyn, który sprowadza się do zniszczenia cudzej rzeczy, uszkodzenia lub uczynienia rzeczy całkowicie niezdatnej do użytku. Uszkodzenie mienia to naruszenie materii rzeczy, zaś uczynienie niezdatnej do użytku polega na pozbawieniu części lub całości cech użytkowych.

Najczęściej zniszczonym mieniem są pojazdy, mieszkania, domy, elewacje budynków, budowle, maszyny.

Uszkodzenia pojazdów spowodowane są kolizjami lub wypadkami drogowymi, a należne odszkodowania wypłacane są z OC sprawcy. Występują także przypadki, gdzie odpowiedzialność za szkodę ponosi zarządca dróg, firma remontowa czy dzierżawca okręgu łowieckiego. Zdarza się również, że osoba, która zniszczyła mienie nie posiada ubezpieczenia OC, w tej sytuacji konieczne jest dochodzenie odszkodowania od sprawcy na drodze cywilnej.

Odszkodowanie z powodu zalania lub pożaru

Częstokroć słyszy się o zniszczonych mieszkaniach w skutek zalania czy pożaru. Przyczyny są bardzo różne, jednak występują z winy osoby trzeciej lub zaniedbania przez zarządcę budynku. W takiej sytuacji konieczne będzie ustalenie odpowiedzialności. Konieczność naprawienia szkody wynika z art. 415 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Zdarzenia polegające na zniszczeniach elewacji budynków czy domów spowodowane są przez czyny człowieka, jednak nie rzadko przez ruchy zakładów górniczych, gwałtowne deszcze czy działalność ciężkiego sprzętu. Popękane ściany, zapadające się budynki, odchylenia od pionu to tylko nieliczne skutki różnego rodzaju działalności. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku budowli, które także ulegają zniszczeniu.

Uszkodzone maszyny, najczęściej firmowe to skutek działania człowieka. Czasami są to działania nieumyślne, jednak gdy zniszczenie następuje umyślnie możesz starać się o stosowne odszkodowanie za doznane straty.

Doznałeś wypadku komunikacyjnego i chcesz rościć o odszkodowanie? Sprawdź tutaj.