obowiązki pracownika

Roszczenia odszkodowawcze za szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego

Każdemu poszkodowanemu w kolizji komunikacyjnej przysługuje prawo o ubieganie się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Sprawca wypadku najczęściej jest obowiązkowo ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakładzie ubezpieczeń, dlatego też uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty będzie zasadniczo łatwym zadaniem.

Na mocy art. 415 i art. 463 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialnym za szkody powstałe w wyniku wypadku samochodowego jest sprawca – osoba, która doprowadziła do kolizji. Zgodnie z panującymi przepisami również ubezpieczyciel sprawcy kolizji będzie odpowiedział za szkody powstałe w wyniku kolizji drogowej.

Osoba poszkodowana w kolizji drogowej może bezpośrednio zwrócić się do zakładu ubezpieczeń sprawcy o wypłatę odszkodowania. Należy pamiętać, iż roszczenia z tytułu odszkodowań przedawniają się z upływem lat 3.

Poszkodowany w wyniku kolizji drogowej może ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty oraz utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby nie powstała szkoda, zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne i psychiczne oraz rentę z tytułu zwiększonych potrzeb np. zakup środków medycznych czy rehabilitacje.

Obowiązki ubezpieczyciela podczas roszczenia odszkodowawczego

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za wypadek drogowy w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o powstałej szkodzie.
Należy pamiętać, iż OC osoby odpowiedzialnej za wypadek chroni również pasażerów. Zwalnia też kierowcę z wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni. OC pokrywa również koszty naprawy samochodu czy wszelkie straty poniesione przez osoby poszkodowane.

Doświadczyłeś wypadku w pracy? Przeczytaj tutaj jak wyglądają roszczenia odszkodowawcze w tym przypadku.