zawarcie małżeństwa

Zawarcie małżeństwa między powinowatymi

W świetle obowiązującego prawa nie ma przeszkód prawnych, żeby miało miejsce zawarcie małżeństwa z powinowatymi w linii bocznej tj. z rodzeństwem rodzonym lub przyrodnim byłego małżonka. Dla zawarcia takiego małżeństwa nie trzeba zdobywać żadnego zezwolenia. Małżeństwa z powinowatymi w linii prostej są co do zasady niedozwolone. W wyjątkowych sytuacjach można zwrócić się do sądu o udzielenie zezwolenia na zawarcie takiego związku małżeńskiego. Sąd może udzielić zezwolenia z ważnych powodów, np. ciąża.

Polski system prawa jasno określa przeszkody zawarcia związku małżeńskiego. Do jednej z przesłanek uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego należy pokrewieństwo. Pokrewieństwo opiera się na więzach biologicznych, czyli stosunkach, w których jedna osoba pochodzi od drugiej, czy tez pochodzą od wspólnego przodka, np. dziadka. Powinowactwo opierać się będzie na węzach prawnych, czyli relacjach prawnych pomiędzy osobami pragnącymi zawrzeć związek małżeński.

W języku potocznym zazwyczaj nie rozróżnia się poszczególnych osób z rodziny na krewnych i powinowatych, rodzina to rodzina. Jednak w języku prawniczym odpowiednie oznaczenie grona osób będzie odgrywać znaczącą rolę, ponieważ to właśnie z nimi prawo będzie wiązało odpowiednie skutki prawne. Powinowactwo obok pokrewieństwa zaliczane jest do trwałych stosunków cywilnoprawnych. Należy zwrócić uwagę, że pomimo ustania małżeństwa wskutek śmierci małżonka, uznania go za zmarłego lub orzeczenia rozwodu, to relacje powinowactwa będą trwały nadal.

Zawarcie małżeństwa między powinowatymi a przepisy

Bardzo istotne jest, że przepisy prawa łączą z powinowactwem określone konsekwencje prawne, które nie są jednak tak silne jak w przypadku pokrewieństwa. Przepisy przewidują, że powinowaci w linii prostej nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa. Jednak z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między takimi powinowatymi. Zakaz zawierania małżeństw między powinowatymi spowodowany jest głównie względami natury moralnej i obyczajowej. Nie będą tutaj natomiast zachodziły względy typowo biologiczne, jak to ma miejsce w przypadku pokrewieństwa. W polskim systemie będzie zatem mowa o przeszkodzie powinowactwa w wąskim zakresie, która odnosi się tylko do linii prostej. Jednak małżeństwo między powinowatymi w linii prostej będzie możliwe do zawarcia jeżeli sąd z ważnych powodów zezwoli na zawarcie takiego małżeństwa. Przepisy nie wskazują przeszkody dla zawarcia związku małżeńskiego z powinowatymi w linii bocznej. Zawarcie związku małżeńskiego z powinowatymi w linii bocznej będzie możliwe, bez konieczności uzyskiwania sądowego pozwolenia.

Więcej o małżeństwie przeczytasz tutaj.