umowy o roboty budowlane

Przygotowywanie i opiniowanie umowy o roboty budowlane

Pod pojęciem umowy o roboty budowlane kryje się zobowiązanie wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, oraz inwestora do dokonania przez niego wymaganych właściwymi przepisami czynnościami związanym z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy, dostarczenia projektu, a w końcowej fazie odbioru budynku i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, odmianą umowy o dzieło. Nie oznacza to jednak, że wszystkie postanowienia dotyczące umowy o dzieło należy stosować przy umowie o roboty budowlane. Gdy strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, wykonawca zamówienia nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów pracy.

W stosunku do umów o roboty budowlane stosuje się postanowienia o rękojmi za wady fizycznej rzeczy sprzedanej. W zależności od tego, czy dany obiekt budowlany jest nieruchomością czy ruchomością, okres rękojmi wynosi odpowiednio: 5 lat albo 2 lata.

Przy rozróżnieniu umów o roboty budowlane od innych umów prawa cywilnego najważniejsze znaczenie ma jej przedmiot, jakim jest wykonanie obiektu budowlanego, i ustalenie, czy proces inwestycyjny był wykonywany według rygorów i procedur przewidzianych przepisami prawa budowlanego.