reprezentowanie klientów

Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości

Postępowanie sądowe w sprawach budowlanych zazwyczaj jest bardzo trudne i długotrwałe.

Rzadko się zdarza, aby strony postępowania miały wzorcowo udokumentowane kwestie związane z zawarciem umowy o roboty budowlane – zazwyczaj udowodnienie swoich racji wymaga przesłuchania wielu świadków jak również powołanie biegłych sądowych.

Sądem właściwym dla spraw dotyczących nieruchomości jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, jak również miejsce zlecenia wykonania usługi. Strony w umowie powinny określić, który sąd będzie właściwy na wypadek powstania sporu.

Sądem właściwym dla spraw o wartości przedmiotu sporu poniżej 75 tys. zł będzie sąd rejonowy, natomiast powyżej 75 tys. zł sąd okręgowy. Opłata od pozwu wynosi 5 % od wartości przedmiotu sporu.

Przebieg i czas trwania postępowania sądowego w dużym stopniu jest zależny od zachowania stron, ich staranności i sprawności w przedstawianiu dowodów – jednak to sąd czuwa nad przebiegiem całego postępowania. Niezależnie od trybu postępowania każda sprawa w sądzie jest kosztowna i stresująca, dlatego należy dołożyć wszelkiej staranności już na etapie podpisywania umowy o roboty budowlane oraz dokumentując sposób jej wykonania.

Postępowanie o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy trawa zazwyczaj kilka miesięcy – cierpi na tym przede wszystkim proces inwestycji budowlanych. Inwestorzy winią za to skomplikowaną, sformalizowaną procedurę, lecz niekoniecznie winne są przepisy; często zawini urzędnik, niewłaściwie stosujący prawo.

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej poprzedzone jest wymogiem, aby w miejscach, gdzie nie obowiązuje plan zagospodarowania terenu, uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.  Decyzja jest instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem regulować wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. Inaczej niż przy pozwoleniu na budowę, do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może zatem wystąpić każdy.
Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. W praktyce decyzję wydaje w jego imieniu odpowiednia komórka w urzędzie gminy. Najczęściej jest to wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

Zdarza się tak, że uczestnicy postępowania mają sprzeczne interesy. Inwestorowi chodzi o jego jak najszybsze zakończenie i wydanie pozytywnej decyzji, a pozostałym stronom mogą to postępowanie przedłużać z różnych powodów. Zatem w interesie inwestora leży czuwanie nad aktami sprawy, aby w przypadkach błędów merytorycznych lub proceduralnych jak najszybciej zwrócić na nie uwagę urzędnika prowadzącego sprawę. Inwestor może też z własnej inicjatywy sprawdzać dane w księgach wieczystych i ewidencji gruntów, wreszcie na własną rękę poszukiwać stron postępowania, nieznanych organowi z miejsca pobytu.