zmiana postanowienia opiekuńczego

Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem

Zgodnie z art. 40 K.R.O. zasadą jest, że każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, jednak w szczególnych sytuacjach sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego prawa do samodzielnego rozporządzania majątkiem albo postanowić, że na dokonanie pewnych czynności konieczna będzie zgoda sądu. Pozbawienie jednego z współmałżonków prawa do samodzielnego władania majątkiem wspólnym może nastąpić tylko i wyłącznie z ważnych powodów, które uzasadniają, że samodzielne władanie majątkiem wspólnym przez małżonka prowadzi do niekorzystnych dla rodziny skutków. Powodem takim będzie np. to, że na skutek lekkomyślności małżonka i lekceważenia interesów rodziny, majątek jest narażony na uszczuplenie. Pozbawienie zarządu wspólnym majątkiem jednego z małżonków może ograniczać się do poszczególnych części majątku, jak również dotyczyć całego majątku. Należy mieć na uwadze, że postanowienie tego rodzaju wydawane jest na przyszłość z mocą skuteczną od dnia uprawomocnienie się postanowienie, niestety czynności dokonane przez małżonka przed wydaniem postanowienia pozostają w mocy prawnej.

Jak wygląda pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem?

Zgodnie z treścią art. 40 K.R.O. sąd z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków może pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym. W konsekwencji zarząd majątkiem wspólnym sprawuje samodzielnie drugi małżonek. Postanowienie sądu wydane co do przedmiotu zarządu majątkiem może być uchylone w każdym czasie w razie zmiany okoliczności – ustania przyczyn, które spowodowały jego wydanie. Małżonek pozbawiony prawa zarządzania majątkiem wspólnym nie może dokonywać żadnych czynności, nie tylko tych, co do których wymagana jest zgoda współmałżonka. Czynność prawna z zakresu zarządzania majątkiem wspólnym, dokonana we własnym imieniu przez małżonka pozbawionego zarządu jest nieważna. Postanowienie to może zostać uchylone, jeżeli dojdzie do zmiany okoliczności, które przemawiały za zapadłym postanowieniem. Opłata sądowa od wniosku o pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym wynosi 40 zł.

Uważasz, że wspólny majątek z małżonkiem został nierówno podzielony? Sprawdź co możesz zrobić.