nadgodziny

Nadgodziny

Zgodnie z Ustawą o Policji z 6 kwietnia 1990 r. czas pełnienia służby policjanta jest określany wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do odpoczynku. Obowiązki policjanta powinny być ustalone w taki sposób, aby mogły zostać wykonane w ramach 40-godzinnego tygodnia służby w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Policjant w tzw. zmianowym systemie pracy pełni służbę na zmiany trwające po 8 godzin, w nadzwyczajnych sytuacjach przełożony może nakazać pełnienie służby na zmiany trwające po 12 godzin na dobę.

Czas na przygotowanie do pełnienia służby, w szczególności przyjęcie lub zdanie dokumentacji z przebiegu służby, uzbrojenia i wyposażenia wliczony został do czasu pełnienia służby; jednakże czas ten nie powinien być dłuższy niż 30 minut.

Policjantowi, który przekroczył 40-godzinną normę pracy, udzielane zostają dni wolne od służby w tym samym wymiarze albo może być mu przyznana rekompensata pieniężna za tzw. nadgodziny. Jednakże liczba godzin nadliczbowych przekraczającym określoną normę, za która przyznano rekompensatę pieniężną nie może przekraczać 1/4 tygodniowego wymiaru czasu służby policjanta w 3-misięcznym okresie rozliczeniowym.

Wynagrodzenie za nadgodziny

Wynagrodzenie dla policjantów za godziny nadliczbowe, Komenda Policji otrzymuje z funduszy stanowiących dochody własne powiatu lub gminy.
Rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę. Rekompensaty pieniężne za nadobowiązkowe przepracowane godziny wypłacane są „z dołu „, w ciągu 20 dni o terminu przekazania budżetu na ten cel.

Nad to, należy pamiętać, że roszczenia o wypłatę ekwiwalentu za godziny nadliczbowo przepracowane przedawniają się po trzech latach od daty zwolnienia policjanta ze służby.
W rzeczywistości brakuje policjantów do pełnienia obowiązków, w związku z tym większość policjantów przepracowuje więcej godzin niż zakładają to przepisy Ustawy o Policji. Uzyskanie pieniężnej rekompensaty za nadliczbowo przepracowane godziny przez policjanta nie jest takie proste Z reguły w zamian za rekompensaty pieniężne za nadliczbowo przeprowadzone godziny policjantom udzielane są dni wolne od pełnienia obowiązków służbowych.