pełnienie obowiązków służbowych

Powierzenie pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku

Policjantowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku w tej samej miejscowości na czas nieprzekraczający 12 miesięcy. Uposażenie policjanta nie może być obniżone w wyniku powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku.

Ideą powierzenia obowiązków służbowych policjantowi na innym stanowisku niż dotychczasowo zajmowanego przez niego może być np. sprawdzenie przydatności funkcjonariusza do wykonywania określonego rodzaju zadań należących do konkretnego stanowiska.

Rozkaz personalny o czasowym powierzeniu pełnienia obowiązków na innym stanowisku nie jest decyzją administracyjną; powierzenie funkcjonariuszowi pełnienia obowiązków na innym stanowisku i zwolnienie z nich jest aktem władczym o charakterze wewnętrznym, wynikającym z podległości służbowej.

Decyzja o powierzeniu obowiązków pełnienia służby na innym stanowisku nie jest decyzją uznaniową. Przełożony ma bowiem prawo kształtowania polityki kadrowej zapewniającej w jego ocenie najskuteczniejszą realizację ustawowych zadań służbowych. Posiada też uprawnienie do decydowania o obsadzie stanowisk służbowych w podległych mu jednostkach organizacyjnych, a w tym o powierzaniu obowiązków służbowych podległym funkcjonariuszom.

Czasowe powierzenie obowiązków

Czasowe powierzenie innych obowiązków policjantowi nie mieści się w kategorii zmiany stosunku służbowego. Nie zmienia bowiem jego treści.

Czas, na jaki funkcjonariuszowi zostaną powierzone inne obowiązki, określa jego przełożony w wydanym rozkazie personalnym. Jego długość uzależniona jest od określonych potrzeb jednostki, które w ten sposób mają być zaspokojone. Okres powierzenia nie może przekroczyć 12 miesięcy. Limit ten dotyczy oczywiście pojedynczego powierzenia obowiązków. Żaden przepis nie zabrania bowiem przełożonym korzystania z tej instytucji wobec jednego policjanta więcej niż raz.

Czasowe powierzenie pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku nie może powodować negatywnych skutków dla wysokości uposażenia otrzymywanego przez policjanta, co oznacza, iż nie może ono zostać zmniejszone w stosunku do uposażenia dotychczasowego.