zwolnienie ze służby

Zwolnienie ze służby

W przypadku zwolnienia policjanta ze służby sąd może sprawdzić, czy stan faktyczny sprawy został wszechstronnie wyjaśniony w świetle wszystkich przepisów prawa. Jednak sam wybór rozstrzygnięcia, dokonywany przez przełożonego policjanta na podstawie kryteriów słuszności i celowości.

Ustawa o Policji wskazuje sytuację, kiedy policjant zostanie bezwzględnie zwolniony. Jednym z powodów zwolnienia ze służby może być ważny interes służbowy. Przez pojęcie „ważny interes służby” można rozumieć utratę przez policjanta nieposzlakowanej opinii. Zgodnie z art. 25 ustawy służbę w Policji może pełnić osoba, która spełnia określone warunki. Jednym z nich jest właśnie nieposzlakowana opinia.

Zwolnienie ze służby – przypadki

Policjant może zostać odprawiony ze służby w Policji w przypadkach:

  • niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej lub służby kontraktowej;
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach;
  • nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej;
  • gdy wymaga tego ważny interes służby;
  • likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej;
  • upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;
  • popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie;
  • upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, aby funkcjonariusz Policji mógł wykonywać swoje obowiązki służbowe nie może być podejrzewany o prowadzenie działalności, która byłaby sprzeczna z prawem. Objęcie policjanta aktem oskarżenie powoduje utratę przez niego autorytetu i wiarygodności, które są niezbędne do wykonywania służby.

Z uwagi na charakter służby pełnionej przez policjantów, w interesie państwa leży jak najszybsze usunięcie ze służby w Policji funkcjonariusza, którego czyn uniemożliwia pełnienie dalszej służby. Nie przeszkadza temu brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo, o które jest oskarżony policjant – orzekł Trybunał Konstytucyjny.