rozwiązanie przysposobienia

Rozwiązanie przysposobienia dziecka

Adopcja, czyli przysposobienie jest trwałą formą pieczy zastępczej. Dziecko przysposobione w świetle prawa jest dzieckiem osób, które je przysposobiły – zmianie ulega stan cywilny dziecka, przybiera ono to samo nazwisko co rodzice adoptujący. Dziecku przysługują alimenty od osób, które go adoptowały, a także i ono może być zobowiązane do alimentowania przybranych rodziców jeżeli zostaną spełnione określone przesłanki. Adoptowane dzieci dziedziczą z mocy ustawy po osobach je adoptujących na równi z dziećmi naturalnymi.

Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd.

Ważnymi powodami są sytuacje, gdy między przysposobionym a przysposabiającym powstał stan wrogości, została zerwania więź rodzinna i przysposobienie przestało pełnić swoją rolę. Należy mieć na uwadze zawinione zachowanie się jednej czy drugiej ze stron, co spowodowało, że więź między nimi nie może być nadal utrzymana.
Powództwo o rozwiązanie przysposobienia może wytoczyć także prokurator.

Rozwiązanie przysposobienia w praktyce

W momencie rozwiązania stosunku przysposobienia ustają jego skutki. W sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku przysposobienia nastąpiło po śmierci przysposabiającego, skutki przysposobienia ustały z chwilą jego śmierci.

Sąd orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia może, stosownie do okoliczności utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego.

Przysposobiony utrzymuje nazwisko rodziców adoptujących. Jednakże z ważnych powodów sąd na wniosek przysposobionego lub przysposabiającego może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że przysposobiony powraca do nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia.

Właściwym sądem do rozpoznania spraw o rozwiązanie przysposobienia jest sąd rejonowy.

Wysokość opłaty od pozwu o rozwiązanie przysposobienia wynosi 200 zł.