nadgodziny

Reprezentacja w sprawach o odszkodowanie (m.in. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy)

Zawierając umowę oczekujemy, że zobowiązanie będzie wykonane i to w należyty sposób. W przypadku, gdy zobowiązanie nie zostanie wykonane lub zostanie wykonane w nienależyty sposób możemy zażądać odszkodowania.

Zawierając umowę zobowiązujemy się przed drugą stroną, iż spełnimy wszystkie przyrzeczone jej świadczenia.

Kwestie niewykonanie umowy regulują przepisy określające tzw. odpowiedzialność kontraktową. Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, poszkodowanej stronie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze. Strona będzie mogła domagać się zrekompensowania szkód majątkowych, jakie poniosła wskutek zawinionego przez kontrahenta zachowania niezgodnego z umową.

Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od wysokości szkody, która powstała w majątku poszkodowanego w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy.

Więcej o odszkodowaniu przeczytasz tutaj.