wypowiedzenie umowy

Odwołanie od decyzji ZUS

Negatywna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie oznacza jednak definitywnego zakończenia sprawy. Prawo przewiduje możliwość dalszego działania, poprzez złożenie odwołania od decyzji do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się na piśmie, do sądu, w okręgu którego odwołujący ma miejsce zamieszkania, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasada pośrednictwa w składaniu odwołania polega na tym, iż ubezpieczony nie wnosi odwołania bezpośrednio do sądu, gdyż musi ono najpierw przejść przez ręce organu, który wydał decyzję. Wyjątkiem od zasady pośrednictwa jest sytuacja, w której ubezpieczony nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zasady odwołania

Odwołanie należy wnieść w terminie miesiąca od dnia, w którym doręczono odpis decyzji.
Dodatkowo, warto nadmienić, iż odwołanie do sądu można w wyjątkowych sytuacjach złożyć również w przypadku bezczynności organu rentowego tj. gdy organ rentowy nie wyda decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia. Taka sytuacja traktowana jest bowiem jako decyzja odmowna organu.

Odwołanie od decyzji organu rentowego, jest szczególnym rodzajem pisma wszczynającego postępowanie sądowe. Pismo inicjujące postępowanie sądowe powinno spełniać określone wymogi formalne.

Odwołanie od decyzji organu rentownego nie podlega opłacie skarbowej. Jednakże w przypadku, gdy sąd uzna odwołanie od decyzji ZUS za niezasadne, może obciążyć ubezpieczonego kosztami postępowania np. kosztami zastępstwa procesowego w wysokości 60 zł, gdy ZUS był reprezentowany przez radcę prawnego czy adwokata.
Warto złożyć odwołanie od decyzji, przede wszystkim dlatego, że po złożeniu odwołania, sprawa trafi pod ocenę niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu. Okoliczności, co do których zaistniał spór będą ponownie badane. Dodatkowo ubezpieczony może skorzystać ze środków dowodowych.