obrona podejrzanego

Obrona podejrzanych w postępowaniu karnym prowadzonym przez Policję, Prokuraturę, CBŚ, ABW

Polska ma bardzo rozbudowany aparat organów ścigania. Wynika to z faktu, iż postępowanie przygotowawcze może być prowadzone przez dużą grupę organów ścigania. W zależności od formy postępowania przygotowawczego mogą je prowadzić różne organy – od wyspecjalizowanych w tych czynnościach prokuratury, czy ABW poprzez organy instytucji takich jak organy Inspekcji Handlowej, czy Straży Leśnej Lasów Państwowych.

Fazy postępowania karnego

W początkowej fazie postępowania karnego wszczyna się i prowadzi tzw. postępowanie przygotowawcze, które może być zainicjowane wskutek doniesienia złożonego policji lub prokuraturze, jak również skutek zdobycia przez organy ścigania własnych informacji uzasadniających popełnienie przestępstwa.

W zależności od okoliczności, określonych w Kodeksie Postępowania Karnego, postępowanie przygotowawcze może być prowadzone, jako dochodzenie lub jako śledztwo.
Śledztwo prowadzone jest przez prokuratora w przypadku poważniejszych przestępstw.

W postępowaniu przygotowawczym, prokurator jest uprawniony do wielu istotnych kwestii m.in. przedstawienia zarzutu podejrzanemu. Stronami w postępowaniu przygotowawczym są pokrzywdzony i podejrzany – uprawnieni m.in. do składania wniosków dowodowych. Pokrzywdzony jak również podejrzany muszą zostać pouczeni o swoich prawach przed pierwszym przesłuchaniem w takim charakterze. Na żądanie podejrzanego należy przesłuchać go z udziałem ustanowionego obrońcy.

Celem postępowania przygotowawczego jest ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, zebranie danych o sprawcy czynu, wyjaśnienie okoliczności sprawy – ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody oraz zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

Centralne Biuro Śledcze Policji jest to jednostka organizacyjna Policji służby śledczej realizująca na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Działanie podejmowana przez Centralne Biuro Śledcze mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanym z aktami terrorystycznymi. Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze jest zbliżone do postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję. Śledztwo jest prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze, natomiast Prokuratura nadzoruje śledztwo, a na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawia zatrzymanemu zarzuty.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną powołaną do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli.
Jako służba specjalna podlega kontroli cywilnej, nadzór nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełni Premier RP oraz pozostaje w kontroli Sejmu.