dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

Zgodnie z obowiązującymi w prawie polskim przepisami, dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych.
W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować :

  • przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny),
  • bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny),
  • zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Dozór elektroniczny – nadzór

Nadzór nad wykonywaniem kar z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz orzekanie w sprawach dotyczących wykonania tych kar należą do sądu penitencjarnego.
Przesłanką orzeczenia dozoru elektronicznego wobec skazanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności poniżej jednego roku
  • rozwiązanie  to wystarczające jest do osiągnięcia celów kary
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące ze skazanym wyraziły zgodę, aby skazany z nimi zamieszkał i odbywał karę w formie dozoru elektronicznego;
  • w odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Podczas odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego skazany ma obowiązek przebywania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie, udzielania wyjaśnień z przebiegu dozoru, noszenia nadajnika, dbania o powierzone mu elektroniczne urządzenie rejestrujące, poddawanie się czynnościom kontrolnym oraz odbierania połączeń telefonicznych umieszczonych w specjalnym urządzeniu monitorującym.

Sprawdź jak ubiegać się o warunkowe zwolnienie.