pełnienie obowiązków służbowych

Negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów: kupna i sprzedaży nieruchomości (w tym umów przedwstępnych oraz budowlanych i deweloperskich)

Umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dotyczy to zarówno umowy zobowiązującej, jak i rozwiązującej. W formie aktu notarialnego musi być również zawarta umowa przenosząca własności nieruchomości.

Umowę sprzedaży nieruchomości dokonuje się wyłącznie przed notariuszem. Notariusz sporządza projekt aktu notarialnego – w tym celu gromadzi wszelkie niezbędne informacje i dokumenty. Zwyczajowo również przekazuje taki projekt stronom do akceptacji. Następnie zaakceptowany przez obydwie strony akt notarialny jest odczytywany przez notariusza w obecności stron. Strony umowy oraz notariusz parafują poszczególne strony aktu notarialnego oraz podpisują go.

Oryginał aktu notarialnego zostaje u notariusza, natomiast strony dostają jego odpisy. Odpisy przesyłane są również do sądu hipotecznego i innych urzędów.

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to umowa powszechnie występująca na pierwotnym rynku obrotu nieruchomościami. Jest ona zawierania pomiędzy nabywcą mieszkania lub domu jednorodzinnego a deweloperem jeszcze przed wybudowaniem budynku mieszkalnego. Określa wzajemne obowiązki stron umowy, w szczególności zobowiązanie dewelopera do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości wybudowanej na tym gruncie. W obszarze stosunków pomiędzy deweloperami a osobami fizycznymi, które nabywają od nich nieruchomości konieczna jest silna ochrona praw nabywców.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna to taka umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Jednym z podstawowym warunków zawarcia umowy przedwstępnej jest zawarcie w niej istotnych postanowień umowy przyrzeczonej.

W obrocie nieruchomościami umowy przedwstępne pełnią funkcję ostrzegawczo-zabezpieczającej.

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Konsekwencją nie zawarcia umowy przyrzeczonej będzie wypłata odszkodowanie drugiej stronie przez stronę, która uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej oraz dochodzenie na drodze sądowej zawarcia umowy przyrzeczonej.

Interesuje Cię dzierżawa? Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.