prawo budowlane

Nadzór i pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń administracyjno-budowlanych

Rozpoczęcie budowy wiąże się również z uzyskaniem licznych pozwoleń administracyjnych wydawanych przez stosowne organy. Często zdarza się tak, że organ odmawia wydania pozwolenia z uwagi, iż widzi istotne przesłanki wykluczające wydanie decyzji. W takich sytuacjach konieczna jest znajomość prawa i posiadanie umiejętności wykorzystania wiedzy w każdym indywidualnie rozpoznawanym przypadku.

Pozwolenie na budowę jest najważniejszym dokumentem w budowlanym procesie inwestycyjnym. Pozwolenie jest to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Pozwolenie na budowę wydaje:

  • starosta;
  • wojewoda;
  • okręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa – dotyczy to tylko zakładów i obiektów górniczych.

Starosta jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do starosty, i oznacza to, że jest instancją, do której strona postępowania o wydanie pozwolenia na budowę może złożyć odwołanie od decyzji starosty.

Wojewoda jest organem pierwszej instancji dla takich obiektów i robót budowlanych jak:

  • drogi publiczne krajowe i wojewódzkie wraz z ich infrastrukturą;
  • usytuowane na obszarach kolejowych;
  • lotniska cywilne wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
  • usytuowanych na terenach zamkniętych;
  • obiekty hydrotechniczne piętrzące, upustowe, melioracje;
  • porty i przystanie morskie, a także obiekty przeznaczone do utrzymania ruchu i transportu morskiego.

Wnioski o pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, jeżeli zamierzenie budowlane dotyczy więcej niż jednego obiektu, pozwolenie to na wniosek inwestora może dotyczyć tylko wybranego obiektu. Istnieje tutaj jednak warunek, że obiekty te mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Ważne przy tym jest, że podział pozwolenia na budowę występuje tylko i wyłącznie na życzenie inwestora.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, aby uzyskać pozwolenie na budowę należ do właściwego organu złożyć wniosek w tej sprawie. Ponadto należy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Do projektu powinno zostać również dołączone zaświadczenie potwierdzające uprawnienia projektanta do projektowania oraz jego przynależność do stosownej izby inżynierów. Zaświadczenie powinno być ważne na dzień opracowania projektu.

W przypadku, gdy wniosek nie będzie kompletny, organ, do którego go złożono, wezwie do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli dokumenty we wskazanym terminie nie zostaną uzupełnione, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Zgodnie z Prawem Budowlanym decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem lat trzech od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.