reprezentowanie Klienta

Reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych m.in. w sprawach o zasiedzenie nieruchomości

Kancelarie Adwokackie KOLCZYK zajmują się reprezentowaniem klientów indywidualnych i biznesowych zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak również sądowego. Działania podejmowane przez Adwokatów Kancelarii przed rozpoczęciem sprawy sądowej to niezbędna korespondencja z drugą stroną sporu, prowadzenie negocjacji mających na celu ustalenie stanowisk stron, konieczne konsultacje i wnikliwa analiza powierzonych spraw.

Adwokaci Kancelarii KOLCZYK dokonują wnikliwej analizy powierzonych spraw w tym ustalają istnienie koniecznych przesłanek stanowiących podstawę złożenia pozwu lub wniosku do sądu.

Przykłady zasiedzenia

Przykładowo zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości, w skutek upływu czasu. Aby można było stwierdzić, iż doszło do nabycia prawa własności w drodze zasiedzenia należy spełnić łącznie dwie przesłanki.

Mianowicie, istotny jest upływ czasu; posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa prawo własności, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwalnie od lat 20 jako posiadacz w dobrej wierze. Jeżeli jednak posiadacz był w złej wierze, to nabywa nieruchomości po upływie lat 30.

Drugą przesłanką niezbędną do nabycia własności poprzez zasiedzenie jest fakt posiadania danej nieruchomości w sposób samoistny; oznacza to, że posiadacz rzeczy włada nią jak właściciel, pobierał z niej pożytki i łożył na jej utrzymanie.

W drodze zasiedzenia można nabyć tylko takie prawa rzeczowe, z którymi łączy się władztwo nad rzeczą. Z praw rzeczowych ograniczonych można zasiedzieć zatem niektóre służebności gruntowe, użytkowanie wieczyste, udział we współwłasności. Można zasiedzieć każdą nieruchomość, zarówno gruntową jak i budynkową. Wskazać jednak należy, że nieruchomość lokalową można zasiedzieć jedynie w całości. Niedopuszczalne jest zatem zasiedzenie jednego z kilku pokoi wchodzącego w skład mieszkania.

Jeżeli wszystkie przesłanki zasiedzenia, o których była mowa powyżej zostały spełnione, osoba, która co do zasady nabyła własność w drodze zasiedzenia, powinna żądać potwierdzenia powyższego w drodze orzeczenia sądowego. Bowiem orzeczenie to jest dowodem nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie i stanowi podstawę wpisu prawa własności do księgi wieczystej. Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany.

Od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie pobiera się opłatę stałą w wysokości 2000 zł.