wypłata wynagrodzenia drugiemu małżonkowi

Wypłata wynagrodzenia drugiemu małżonkowi

W sytuacji, gdy jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny np. jest hazardzistą i całe swoje wygrodzenie, które otrzymuje przekazuje na ten cel, przez co, nie przekazuje żadnych środków na utrzymanie rodziny sąd na wniosek drugiego małżonka może nakazać, aby wynagrodzenie tego małżonka trafiało do rąk małżonka występującego z wnioskiem.

Obowiązek zaspokajania potrzeb materialnych rodziny spoczywa na obu małżonkach. Jeżeli jedna ze stron uchyla się od tego obowiązku można wystąpić do sądu o wydanie nakazu wypłaty wynagrodzenia drugiemu małżonkowi. Roszczenie to ma zastosowanie w szczególności gdy jeden z małżonków nie chce płacić wspólnych rachunków ani finansować potrzeb dzieci i rodziny. Potrzeby rodziny mogą być rożne w zależności od sytuacji i jako takie uzasadniają przedmiotowe powództwo.

Wyższe wynagrodzenie a dobro rodziny

Na obu małżonkach spoczywa obowiązek współdziałania dla dobra rodziny. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny polega nie tylko na finansowaniu jej, lecz również na osobistym wkładzie w wychowanie dzieci i pracę w gospodarstwie domowym. Tak więc jeżeli jeden z małżonków nie pracuje, lecz w domu wychowuje dzieci to w ten sposób spełnia swój obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Najczęściej z sytuacją wydawania takich nakazów mamy do czynienia w przypadku nie wywiązywania się jednego z małżonków z obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci lub drugiego małżonka. Z wnioskiem do sądu może wystąpić jedynie małżonek osoby nie wywiązującej się ze swoich obowiązków. Nie może tego zrobić ani konkubina, ani inny członek rodziny, nawet jeżeli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Małżonkowie muszą pozostawać we wspólnym pożyciu. Tak więc separacja sądowa wyklucza możliwość ubiegania się o wydanie nakazu przez sąd. Nakaz wypłaty wynagrodzenia drugiemu małżonkowi dotyczyć może całości lub części tego wynagrodzenia. Nakaz wypłaty dotyczy nie tylko do podstawy pensji, ale również do wszelkich premii i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy.

Małżonek, który uzyskał stosowny nakaz sądu powinien zgłosić się z nakazem bezpośrednio do pracodawcy drugiego małżonka. W stosunku do pracodawcy uprawniony małżonek nie ma żadnych możliwości przymuszenia go do wykonywania orzeczenia sądu, jednak nie jest zdany na jego łaskę. Pracodawca, który nie wykonuje nakazu sądu naraża się odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do uprawnionego małżonka. Małżonek, który uzyskał nakaz sądu ale pracodawca nie stosuje się do niego ponosi bowiem szkodę. W każdym czasie, w związku ze zmianą okoliczności, możliwa jest zmiana zakresu nakazu oraz całkowite cofnięcie nakazu.

Zobacz jak wygląda obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka.