ustalenie miejsca pobytu dziecka

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Co do zasady miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców lub miejsce zamieszkania tego rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska. W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego rodzica, u którego dziecko przebywa stale. W innym przypadkach miejsce pobytu dziecka określa właściwy sąd. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka również o władzy rodzicielskiej. Gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to wspólnie decydują oni o miejscu pobytu dziecka. W sytuacji, gdy ich stanowiska odnośnie miejsca pobytu dziecka są różne, kwestię tą może uregulować sąd opiekuńczy.

Ustalenie pobytu dziecka zgodnie z Kodeksem Cywilnym

Zgodnie art. 28 Kodeksu Cywilnego, można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania, a miejscem tym jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W przypadku dziecka jego miejsce zamieszkania stanowi każdorazowo pochodną miejsca zamieszkania rodziców, albo jednego z nich. Powołując się na art. 26 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowe miejsce zamieszkania jego rodziców. W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w równym stopniu – mającym różne miejsce zamieszkania – miejscem zamieszkania dziecka, jest miejsce, gdzie dziecko przebywa na stałe; jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, miejsce jego zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy orzeka w kwestii zamieszkania dziecka również wtedy, gdy rodzice samodzielnie nie mogą dojść do porozumienia. Z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu może wystąpić każdy z rodziców/ opiekunów małoletniego. Celowym jest umieszczenie we wniosku tzw. wniosek o udzielenie zabezpieczenie. Opłata sądowa od wniosku o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka wynosi 30 zł.

Nie ulega wątpliwości, że każde prawomocne postanowienie sądowe gdy wymaga tego dobro małoletniego dziecka może zostać zmienione. Dotyczy to również zmiany miejsca zamieszkania małoletniego. Bardzo często zdarzają się sytuacje, że dziecko nad którym powierzono w wyroku rozwodowym opiekę jednemu z rodziców, po kilku latach trafia pod opiekę drugiego rodzica z powodów to uzasadniających. Zmiana rozstrzygnięcia w przedmiocie miejsca zamieszkania dziecka ma bardzo doniosłe konsekwencje, pozwala bowiem m.in. na wystąpienie o zmianę dotychczasowego wyroku dotyczącego alimentów.

Potrzebujesz pomocy w ustaleniu miejsca pobytu dziecka? Skontaktuj się z naszą kancelarią.