zmiana imienia lub nazwiska dziecka

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Kontakt z dzieckiem powinien być wspólnie ustalony pomiędzy rodzicami. W sytuacji, gdy rodzice nie potrafią dojść do porozumienia albo nawet nie próbują dość w tej kwestii do porozumienia możliwe jest zwrócenie się do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Możliwa jest również zmiana wcześniejszego rozstrzygnięcia sądu w tej kwestii zawartego w wyroku rozwodowym.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Obejmują one w szczególności przebywanie z dzieckiem -odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

W orzecznictwie utarty jest pogląd, zgodnie z którym prawo utrzymywania kontaktów z dzieckiem nie wchodzi w zakres sprawowania władzy rodzicielskiej. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma również prawo do kontaktów z dzieckiem.

Niezależnie od rodziców wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim może złożyć rodzeństwo jak również dziadkowie.

Kiedy Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem?

Jedyną sytuacją kiedy sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem jest ta, w której kontakty stanowiłyby bardzo poważne zagrożenie dla dobra dziecka. Ma to miejsce wtedy kiedy z kontaktami wiąże się zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, jego prawidłowego rozwoju lub bezpieczeństwa. Demoralizujący wpływ na dziecko, wykorzystywanie kontaktów do kształtowania u dziecka postaw aspołecznych albo postaci wrogości wobec drugiego rodzica mogą również stanowić podstawę do zakazania przez Sąd kontaktów z dzieckiem. Orzeczenie pozbawiające władzy rodzicielskiej jednego z rodziców lub obojga z nich nie powoduje automatycznie utraty prawa do kontaktów z małoletnim, niezbędne jest wykazanie, że kontakty te wiążą się z zagrożeniem dla dobra małoletniego.

Przesłanką zakazania kontaktów z dzieckiem jest jedynie poważne zagrożenie dobra dziecka, wszelkie inne wiążące się z kontaktami zagrożenia dobra dziecka, mogą skutkować ograniczeniem kontaktów. W szczególnych okolicznościach można ograniczyć albo całkowicie zakazać rodzicom kontaktów z dziećmi. Ograniczenia kontaktów z dzieckiem może polegać na zakazie spotkań albo zakazie zabierania dziecko poza miejsce jego stałego pobytu.

Dlaczego rodzice zabraniają kontaktów z dzieckiem?

Bardzo często zdarzają się sytuację, podczas których jeden z rodziców czynnie angażuje dziecko w sprawy dotyczące rozwodu. Zdarza się, że jeden z rodziców bezzasadnie krytykuje drugiego, obarcza za rozpad związku. Konsekwencją powyższego często jest to, że miłość, szacunek, przywiązanie do oczernianego ojca czy matki ulegają bezpowrotnie zniszczeniu, zastąpione przez wrogość, niechęć i pogardę.

Doprowadzanie przez jednego z rodziców do alienacji drugiego i nastawianie dziecka przeciw niemu jest formą wykorzystywania psychicznego i może spowodować nieodwracalne zniszczenie więzi z jednym z rodzicem, a w konsekwencji zmiany w psychice dziecka. Wskazane zachowania rodziców są naganne i stanowią formę nadużycia władzy rodzicielskiej co może skutkować koniecznością podjęcia właściwych kroków mających wpływ na sferę kontaktów z dzieckiem jak również sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców