Sprawy o uznanie zagranicznego orzeczenia o rozwodzie

Uzyskanie rozwodu za granicą nie oznacza, że wyrok ten jest skuteczny w świetle polskiego prawa. Aby wyrok rozwodowy nabrał mocy prawnej na terytorium RP należy jeszcze dopełnić określonych formalności. W przeciwnym wypadku nie można zawrzeć w Polsce kolejnego małżeństwa, bowiem dana osoba według prawa polskiego pozostaje w związku małżeńskim. Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej istniał tylko jeden sposób uznania w Polsce wyroku rozwodowego wydanego za granicą. Mianowicie należało złożyć stosowny wniosek do sądu okręgowego. Na szczęście po wejściu Polski do Unii Europejskiej nie ma potrzeby uznawania wyroku wydanego w innym państwie unijnym przez sąd, a wystarcza jedynie wpis stosownej wzmianki do aktu małżeństwa. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej wyrok rozwodowy wydawany w innym państwie członkowskim jest ważny również w Polsce. Należy udać się do urzędu stanu cywilnego i dokonać jedynie stosownej wzmianki do aktu małżeństwa; wpisanie wzmianki o rozwodzie następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Powyższa zasada nie dotyczy jednak wyroków rozwodowych wydawanych w Danii. Aby wyrok rozwodowy wydany w Danii był obowiązujący w Polsce, koniecznym jest złożenie stosownego wniosku do sądu okręgowego o uznanie zagranicznego orzeczenia o rozwodzie. W przypadku wyroków rozwodowych wydanych przed 1 maja 2004 r. również należy złożyć stosowny wniosek do sądu okręgowego. W przypadku wyroków wydanych w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej sposób uznania wyroku uzależniony jest od tego, czy został on wydany przed, czy po 1 lipca 2009 r.

O uznanie wyroku rozwodowego wydanego przed 1 lipca 2009 r. należy wystąpić do sądu okręgowego. Jeżeli wyrok został wydany po 1 lipca 2009 r., wystarczy wystąpienie o wpisanie stosownej wzmianki do aktu małżeństwa. Procedura wpisania do aktu małżeństwa wzmianki o rozwodzie jest analogiczna jak w przypadku wyroków wydanych w państwach unijnych. Aby wpisać wzmiankę o rozwodzie do aktu małżeństwa należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym przechowywany jest akt małżeństwa z następującymi dokumentami: – dokumentem potwierdzającym tożsamość; – wypełnionym podaniem o wpisanie wzmianki w akcie małżeństwa; – urzędowym odpisem wyroku sądu zagranicznego ze stwierdzeniem prawomocności; – tłumaczeniem przysięgłym wyroku na język polski; – dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 11 zł. Jeżeli wyrok rozwodowy jest zaoczny, dodatkowo należy dołączyć: – dokument, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie przed sądem zagranicznym zostało byłemu małżonkowi doręczone, albo dokument, z którego wynika, że były małżonek zgadza się z wydanym wyrokiem.

Przewiń do góry