wydanie dziecka

Sprawy o unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa oznacza zniweczenie z mocą wsteczną wszystkich skutków małżeństwa. Wyjątkiem jest status dzieci pochodzących z małżeństwa unieważnionego – zachowują one status dzieci pochodzących z małżeństwa. Wyrok unieważniający małżeństwo powoduje, iż związek małżeński traktowany jest tak, jakby w ogóle nie istniał. Orzekając o unieważnieniu małżeństwa, sąd orzeka również, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze (tzn. który z małżonków zawarł związek małżeński pomimo, iż wiedział o okolicznościach stanowiących podstawę do unieważnienia małżeństwa). Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie. Przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego.