unieważnienie testamentu

Sprawy o unieważnienie testamentu

Testament jest szczególnym oświadczeniem woli, jego ważność zależy od zawarcia w nim stosownej przewidzianej przez przepisy prawa treści. Zdarza się tak, że osoba sporządzająca testament może popełnić wiele błędów – część z nich może stwierdzić sąd, inne trzeba odkryć i jeżeli jest to konieczne lub w interesie osoby podważającej ważność testamentu wykazywać powody dla których należy uznać sporządzoną ostatnią wolę spadkodawcy za nieważną. Nie bez znaczenia jest stan zdrowia psychicznego spadkodawcy w chwili kiedy dokonuje czynności rozporządzającej. Unieważnienie testamentu można dokonać na etapie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku- składając wniosek o uznanie testamentu za nieważny. Zarzuty można podnieść na rozprawie lub sformułować je w formie pisma sądowego.

Unieważnienie testamentu według prawa

Testament to czynność prawna, w której określona osoba rozporządza swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci, czyli wskazuje jaka jest jej wola co do tego, kto i w jakich częściach powinien odziedziczyć jej majątek. W jednym testamencie może być zawarte rozrządzenie majątkiem tylko jednej osoby. Nawet małżonkowie nie mogą sporządzić testamentu wspólnie. Testamentu nie można sporządzić przez przedstawiciela ustawowego czy pełnomocnika. W testamencie można popełnić wiele błędów, dlatego trzeba być ostrożnym aby do tego nie dopuścić.

Czasami zachodzi konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej poprzez sporządzenie opinii przez stosownych biegłych.