Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi tzn. przyjęcie proste, bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności tzn. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, bądź też spadek może odrzucić. Oświadczenie o przyjęcie lub odrzucenie spadku należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia w terminie 6 miesięcy, oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się przed właściwym sądem lub przed notariuszem.

Nabycie spadku przez spadkobierców następuje z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. W praktyce spadkobiercom zmarłego byłoby trudno udowodnić osobom trzecim swój status, gdyby nie posiadały odpowiednich dokumentów – temu właśni służy sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo wydawany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia.

Należy pamiętać, że prawo do spadku nie ulega przedawnieniu, postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku może być przeprowadzone nawet kilka lat po śmierci spadkodawcy. Postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku jest dokumentem legitymującym spadkobiercę jako uprawnionego do władania spadkiem wobec osób trzecich. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego uważa się, że osoba, która legitymuje się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku jest spadkobiercą.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku przed sądem

W postępowaniu toczącym się przed właściwym sądem ustalanie są wszyscy spadkobiercy oraz przypadające im udziały w spadku.

Akt poświadczenia dziedziczenia jest odpowiednikiem sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, różni się jedynie tym, że akt poświadczenia dziedziczenia jest sporządzony przez notariusza dobrowolnie wybranego na terytorium całego kraju, a sądowe postanowienia o nabyciu spadku jest wydawane przez właściwy Sąd.

Akt poświadczenia dziedziczenia nie może być sporządzony jeżeli spadkodawca zmarł przed rokiem 1984, dziedziczenie następuje na podstawie jednego z testamentów szczególnych i między spadkobiercami istnieją odmienne zdania co do tytułu dziedziczenia, kręgu osób uprawnionych do spadku lub udziałów w spadku.

Zgodnie z kodeksem cywilnym stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Ograniczenie to dotyczy jednak jedynie możliwości wydania stosownego postanowienia przez sąd i nie ma przeszkód żeby stosowny wniosek złożyć wcześniej.

Z wnioskiem o stwierdzenia nabycia spadku mogą wystąpić wszystkie zainteresowane osoby, które wiążą skutki prawne z wydaniem postanowienia przez Sąd. Osobami zainteresowanymi są oczywiście spadkobiercy, ale oprócz nich wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zainteresowani są także zapisobiercy, uprawnieni do zachowku oraz wierzyciele spadkodawcy albo spadkobiercy.