Kompleksowe doradztwo

Reprezentacja przed ZUS

Według Ordynacji Podatkowej strona ma prawo działać przez pełnomocnika w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli charakter czynności nie wymaga jej osobistego udziału.

Pełnomocnictwo jest dokumentem upoważniającym do działania w imieniu mocodawcy, czyli osoby upoważniającej. Osoba posługująca się pełnomocnictwem może dokonywać wszystkich czynności prawnych, jakie przysługują jego mocodawcy, jednak tylko w zakresie, jaki wskazano w pełnomocnictwie. Jeżeli zatem – z różnych przyczyn – osoba będąca stroną w postępowaniu przed ZUS nie może osobiście brać w nim udziału, ma prawo wskazać swojego pełnomocnika, który będzie ją reprezentował w kontaktach z organem rentowym.

Rodzaje pełnomocnictwa

Wyróżnić należy trzy rodzaje udzielone pełnomocnictwa:

  • pełnomocnictwo ogólne, polegające na upoważnieniu do działania we wszystkich sprawach podatkowych i innych, które należą do właściwości organów podatkowych i kontroli skarbowej;
  • pełnomocnictwo szczególne, polegające na upoważnieniu do działania w konkretnej sprawie;
  • pełnomocnictwo do doręczeń, które jest obowiązkowe do ustanowienia w kraju, jeżeli strona nie ustanowiła wcześniej pełnomocnika ogólnego lub szczególnego.

Udzielającym pełnomocnictwa może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna działająca przez swoich przedstawicieli ustawowych lub statutowych.

Pełnomocnictwo może zostać udzielona w formie pisemnej, jak również ustnej z obowiązkiem zgłoszenia do protokołu. Mocodawca może upoważnić pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw, które wynikają bezpośrednio z treści umowy.

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może upoważnić funkcjonariusza państwowego lub pracownika kierowanej jednostki do załatwienia spraw w jego imieniu, a nadto do wydawania zaświadczeń, decyzji i postanowień.

Nie do każdej czynności jednak będzie możliwe ustanowienie pełnomocnika. Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje bowiem, że strona nie może wyznaczyć pełnomocnika do czynności, których charakter wymaga jej osobistego działania. W zakresie postępowania przed ZUS będą to przede wszystkim sytuacje, kiedy strona zostaje wezwana do osobistego stawiennictwa, w celu złożenia wyjaśnień lub zeznań. Wówczas wezwany musi stawić się w Zakładzie osobiście.