reprezentacja przed Sądem

Reprezentowanie przed sądem

Kancelarie Adwokackie KOLCZYK świadczą usługi prawne w tym reprezentowanie przed sądem klientów biznesowych i indywidualnych.

Reprezentacja przed sądem obejmuje czynności w ramach, których Adwokaci Kancelarii KOLCZYK prowadzą sprawy począwszy od przygotowania pozwu aż do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie. Wchodzą w to również wszelkie czynności procesowe konieczne do podjęcia w toku postępowania sądowego.

Umowa zlecenia obejmująca stałe prowadzenie obsługi prawnej mocodawcy, w tym reprezentowanie go przed sądem, może być podstawą pełnomocnictwa procesowego tylko wtedy, gdy przedmiot sprawy obejmuje określoną w tej umowie czynność prawną, faktyczną lub usługę.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wskazuje się, że materialno-prawną podstawę pełnomocnictwa procesowego może być stały stosunek zlecenia, przy czym chodzi tu o zlecenie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a także o stosunek obligacyjny, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Reprezentowanie przed sądem – usługi prawne

Sprawa, w której zleceniobiorca ma być umocowany, musi mieścić się w przedmiotowym zasięgu stosunku zlecenia. Pełnomocnik zgłasza swój udział w sprawie i musi wykazać istnienia stosunku prawnego, na podstawie którego działa z upoważnienia strony. Pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić stosowny dokument – pełnomocnictwo -, z którego wynikać będzie także fakt, że przedmiot sprawy mieści się w ramach tego stosunku. Jeżeli sąd poweźmie w tym zakresie wątpliwości, to winien wezwać tę osobę do przedstawienia stosownych dokumentów.

Nie może stanowić podstawy pełnomocnictwa procesowego udzielonego zleceniobiorcy przez zleceniodawcę umowa stałego stosunku zlecenia obejmująca jedynie reprezentowanie interesów majątkowych przed sądami i organami administracji lub prowadzenie w sądzie rejonowym konkretnej sprawy sądowej. Stanowiący podstawę pełnomocnictwa stosunek zlecenia musi być stosunkiem zlecenia stałego, o czym decydują wzajemnie powiązane elementy czasu trwania tego stosunku i powtarzalności czynności stanowiących jego treść.