ochrona posiadania

Eksmisja

Brak tytułu prawnego do zajmowania mieszkania, stanowi obowiązek wyprowadzenia się z lokalu na żądanie właściciela i wydania go właścicielowi. Eksmisja może powstać w wyniku:

  • samowolnego zajęcia lokalu;
  • utraty tytułu prawnego do lokalu np. umowy najmu.

Eksmisja z mieszkania może być tylko i wyłącznie przeprowadzona na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Polskie prawo przewiduje okresy ochronne, w których eksmisji wykonać nie wolno.

Właściciel mieszkania nie ma prawa wyrzucić lokatora z zajmowanego przez niego mieszkania z błahego powodu. Właściciel najpierw musi rozwiązać umowę najmu, i dopiero wtedy może wystąpić do sądu o eksmisje, gdy lokator nie będzie chciał opuścić zajmowanego mieszkania.

Wedle obowiązujących przepisów wymaga się w każdym przypadku, aby sąd wydając wyrok nakazujący opuszczenie lokalu zdecydował również czy eksmitowanej osobie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Należy pamiętać, iż niemożliwym jest wykonanie nakazuje eksmisji w okresie zimowym- od 1 listopada do 31 marca kolejnego roku.
Przymusowe opuszczenie mieszkania może dotknąć każdego, kto używa go w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodny z jego przeznaczeniem, zalega z czynszem, dewastuje lokal.

Eksmisja jako ostateczność

Eksmisja jest ostatecznością, właściciel mieszkania przed pójściem do sądu, najpierw powinien spróbować innych form wyegzekwowania swoich praw, np. pisemne upomnienia lokatora. W sytuacji, gdy upomnienia nie przynoszą zamierzonego efektu, właściciel ma prawo rozwiązać umowę najmu, a gdy lokator nie będzie chciał opuścić lokalu, wnieść pozew o eksmisje.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego szczegółowo wylicza, wobec jakich osób zagrożonych eksmisją sąd musi orzec prawo do lokalu socjalnego. Są to np. kobiety w ciąży, rodziny z małoletnimi dzieć­mi, osoby niepełnosprawne lub ubezwłasnowolnione oraz spra­wujące opiekę nad takimi osobami i wspólnie z nimi mieszkające.

Uprawnionym do wykonania eksmisji jest komornik sądowy po otrzymaniu od właściciela lokalu prawomocnego wyroku sądowego, w którym zawarta jest klauzula wykonalności.
Kosztami za wszystkie swoje czynności komornik obciąża osobę eksmitowaną.

Umowę najmu można wypowiedzieć lokatorowi, jeśli zwleka z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co naj­mniej za trzy pełne okresy płatności. Przedtem jednakże trzeba uprzedzić go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczyć dodatkowy miesięczny termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Spełnienie wszystkich wymaganych formalności przez właściciela mieszkania przed złożeniem pozwu o eksmisję decyduje o jego skuteczności.

Masz problem z lokatorem? Skontaktują się naszą Kancelarią Adwokacką.