stan cywilny

Zmiana aktu stanu cywilnego

Akty stanu cywilnego wpisuje się do księgi stanu cywilnego. Zmiany aktu stanu cywilnego wprowadza się gdy akt stwierdza zdarzenie niezgodne z prawdą oraz uchybienie powstałe przy sporządzeniu aktu, które zmniejsza jego moc dowodową, albo gdy istnieją dwa akty stanu cywilnego stwierdzające to samo zdarzenie.

W przypadku, gdy w akcie stanu cywilnego figurują nieprawidłowości, błędy lub brakuje danych wymaganych przez prawo, możliwe jest odpowiednio sprostowanie lub uzupełnienie takiego aktu. Sprostowanie oraz uzupełnienie aktu stanu cywilnego może nastąpić jedynie w trybie administracyjnym lub sądowym.

Administracyjne sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonywane jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego z urzędu, lub na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora. Jeżeli czynność sprostowania dokonywana będzie z urzędu lub z inicjatywy podmiotów innych niż osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego – osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze sprostowania jej aktu stanu cywilnego lub złożeniu wniosku o sprostowanie.

Z wnioskiem o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego.

Jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające sprostowaniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców)

Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis, wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Natomiast w przypadku sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego, sprostowania dokonuje sąd powszechny w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora bądź kierownika urzędu stanu cywilnego.

Sprostowanie stanu cywilnego

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd powszechny, jeżeli nie jest możliwe sprostowanie w trybie administracyjnym, tj. na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego stwierdzających zdarzenie wcześniejsze i dotyczących tej samej osoby lub jej wstępnych, albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Sprostowanie w trybie administracyjnym przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie w oparciu o ww. dokumenty.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonywane jest przed kierownika USC z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych. Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający uzupełnieniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany po dokonaniu uzupełnienia.

Jeżeli podstawą uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające uzupełnieniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców).

Jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis, wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Sąd powszechny w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej bądź prokuratora dokonuje uzupełnienia jedynie w przypadku aktu zgonu w zakresie daty lub godziny zgonu.

Potrzebujesz specjalistycznej pomocy prawnej? Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką w Dąbrowie Górniczej.