zawarcie małżeństwa przez osobę bez wymaganego wieku

Zawarcie małżeństwa przez osobę bez wymaganego wieku

Generalną zasadą jest, że związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Od zasady są jednak wyjątki.
Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie, która ukończyła 16 rok życia. Natomiast z okoliczności wynika, ze zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Przez zawarcie związku małżeńskiego po uzyskaniu stosownego zezwolenia sadu, niepełnoletnia kobieta osiąga pełnoletniość w świetle prawa.
Dla mężczyzny bez względu na okoliczność minimalny wiek do zawarcia małżeństwa to 18 lat.

Wnioski do zawarcia małżeństwa z osobą bez wymaganego wieku

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek. Do wniosek należy załączyć odpis aktu urodzenia kobiety i jej przyszłego męża; w przypadku ciąży załączyć zaświadczenie lekarskie jak również należy opisać sytuacje życiową, wskazać miejsce zamieszkania przyszłego małżeństwa.

Wniosek może złożyć tylko osoba, która chce zawrzeć małżeństwo, a nie ma wymaganego wieku. Nie może wnieść takiego wniosku jej partner lub rodzic.
Zanim sąd wyda postanowienie rozstrzygające wysłucha wnioskodawczynię a poza tym może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w jakich żyją osoby ubiegające się o udzielenie zezwolenia. Celem takiego wywiadu jest ustalenie warunków bytowych tych osób.
Postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone. W postanowieniu o udzieleniu zezwolenia wymienia się osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Zobacz jak wygląda małżeństwo z osobą chorą psychicznie lub z niedorozwojem umysłowym.