reprezentacja przed Sądem

Wygaszenie obowiązku alimentacyjnego

Tzw. wygaszenie obowiązku alimentacyjnego następuje w drodze wyroku właściwego sądu na żądanie osoby zainteresowanej jego wygaszeniem. Obowiązek alimentacyjny ma na celu dostarczanie środków utrzymania. Wysokość alimentów zależy od potrzeb osoby, na rzecz której je przyznano oraz od możliwości zarobkowych zobowiązanego do uiszczania alimentów.

Do przesłanek ustanawiających obowiązek alimentacyjny zaliczyć można uzasadnione potrzeby życiowe uprawnionego oraz sytuację majątkową osoby zobowiązanej. W sytuacji, gdy przesłanki przestaną istnieć, wygada obowiązek alimentacyjny. Obowiązek alimentacyjny wygasa także, gdy osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny nie będzie w stanie go nadal wykonywać w należyty sposób.

Zmiana życiowa lub majątkowa a wygaszenie obowiązku alimentacyjnego

Należy pamiętać, że sytuacja majątkowa i życiowa może ulec zmianie również u zobowiązanego. W świetle obowiązujących stron zobowiązany, jak i uprawniony mogą wystąpić z żądaniem zasądzenia alimentów, podwyższenia alimentów, zmniejszenia alimentów oraz z żądaniem ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny wygasa ostatecznie w przypadku śmierci jednej ze stron. Oznacza to, że zarówno śmierć osoby uprawnionej jak i zobowiązanej powodują wygaśnięcie obowiązku. Obowiązek ten nie podlega dziedziczeniu. Obowiązek dostarczania środków utrzymania między małżonkami wygasa w chwili unieważnienia małżeństwa i rozwiązania małżeństwa. Tzw. wygaszenie obowiązku alimentacyjnego następuje w drodze wyroku właściwego sądu na żądanie osoby zainteresowanej jego wygaszeniem.

Okolicznością uzasadniającą ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jest zmiana stosunków, co oznacza, np. to, że uprawniony do alimentacji, zakończył edukację, posiada wykształcenie pozwalające mu na podjęcie pracy, czy też nie kontynuuje nauki ale nie decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej. Zmiana może dotyczyć również sytuacji zobowiązanego.

Niesłusznie płaciłeś alimenty? Zajrzyj tutaj.