mediator w postępowaniu mediacyjnym

Mediator w postępowaniu mediacyjnym

Niektóre ze sporów sporów można rozwiązać poza salą sądową, korzystając z alternatywnej możliwości wobec sądowego rozstrzygania sporów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz polubownymi , jaką jest mediacja. Instytucję mediacji określa się jako : „metodę rozwiązywania sporu z udziałem mediatora – bezstronnej osoby trzeciej, której zadaniem jest pomoc skonfliktowanym stronom w osiągnięciu rozwiązania satysfakcjonującego dla każdej z nich”. Ustalenia poczynione w mediacji, mogą, o ile nie stanowią naruszenia lub obejścia obowiązującego porządku prawnego, zostać zatwierdzone przez sąd, dzięki czemu nabierają mocy prawnej.

Cel mediacji

Celem mediacji powinno być rozwiązanie problemu będącego podstawą sporu w sposób zadowalający dla obu stron konfliktu. Jest to podstawowy czynnik wyróżniający mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów. Zawarte w ten sposób porozumienie to wynik poszukiwania takich rozwiązań, które pozwalają stronom na zakończenie sporu przy jednoczesnym przekonaniu o zabezpieczeniu swoich interesów. W drodze mediacji mogą być regulowane wszelkie sprawy cywilne, które podlegają rozstrzygnięciu w drodze ugody zawartej przed sądem oraz wynikają ze stosunków rodzinnych i opiekuńczych.