PRAWO KARNE Dąbrowa Górnicza Adwokat Andrzej Kolczyk

P R A W O  K A R N E     D ą b r o w a  G ó r n i c z a    –  A d w o k a t  A n d r z e j  K o l c z y k 

W swojej praktyce adwokackiej koncentruje się wokół prawa karnego chociaż zajmuję się również sprawami  cywilnymi i z zakresu prawa rodzinnego.  Każdą sprawą zajmuję się indywidualnie i osobiście. Zwracam uwagę na szczegóły materiału dowodowego które nie rzadko decydują o wyniku prowadzonej sprawy.  Moim celem kiedy prowadzę sprawę jest maksymalne zabezpieczenie interesów strony którą reprezentuję.

Usługi jakie świadczę na rzecz klienta :

  • obrona podejrzanego, oskarżonego w postepowaniu karnym przygotowawczym;
  • obrona podejrzanego i oskarżonego w sprawach karnoskarbowych w postępowaniu przygotowawczym;
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia ;
  • obrona oskarżonego, obwinionego w postepowaniu sadowym;
  • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, przedterminowego zwolnienia, wstrzymania wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności;
  • SDE- system dozoru elektronicznego;
  • subsydiarny akt oskarżenia;
  • dostęp do danych o karalności ;

W sprawach karnych występuję w roli obrońcy oskarżonego lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Kolczyk  

Przewiń do góry